Social Group work

Group Work may be defined as an educational process emphasizing the development and social adjustment of an individual through voluntary association and the use of this association as a means of furthering socially desirable ends. (Newsletter -1935)

Social Group Work aims at the development of persons through the interplay of personalities in group situations, and at the creation of such group situations to provide for integrated, cooperative group action for common (Coyle 1937)

Group work is the method by which the group worker enables various types of groups to function in such a way that both group interaction and program activities contribute to the growth of the individual and the achievement of desirable social goals (Association for the Advancement of Group Work-1948)

Social Group Work is used for the purpose of reducing or eliminating roadblocks to social interaction and accomplishing desirable social goals (Skidmore – 1988)

Rationale for Group Services in Social Work

In Group work “as members become involved with one another, they develop helping relationships and take an interest in each other and participate in the group activities”. The mutual aid processes that unfold in a group context help group members.

  • “To experience their concerns and life issues as universal,”
  • “Reduce isolation and stigma,”
  • “Offer and receive help from each other,” and
  • “Learn from each other’s views, suggestions, and challenges”
Individualism vs Collectivism
Individualism Collectivism
The individual is primary, first. His or her rights must be recognized and put above the rights of the group as a whole. If the group ‘s goals aren’t compatible with the individual ‘s goals, then the individual is free to go his or her own way. The group is primary, first. Its rights must be recognized & put above the rights of the individual. The individual belongs to the group.
·         Individualism fosters exchange relationships rather than communal relationships

·         Individualism: stresses individuality and independence

·         Individualism: self-serving tendencies, reliance on the equity norm

·         Individualism: emphasis on personal identity

·         Greater loyalty to the ingroup and less concern for the outgroup

·         Collectivism: stresses hierarchy and reacts more negatively to nonconformity

·         Collectivism: group-serving tendencies, reliance on the equality norm

·         Collectivism: emphasis on collective, social identity

Meaning and Definition

समूह कार्यलाई स्वैच्छिक माध्यमबाट व्यक्तिको विकास र सामाजिक समायोजनमा जोड दिने शैक्षिक प्रक्रियाको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ र यसलाई सामाजिक रूपमा आवश्यक लक्ष्यहरू अगाडि बढाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

Social Group Work aims at the development of persons through the interplay of personalities in group situations, and at the creation of such group situations to provide for integrated, cooperative group action for common (Coyle 1937)

सामाजिक समूह कार्यको उद्देश्य सामुहिक परिस्थितिहरूमा व्यक्तित्वहरूको अन्तर्क्रिया मार्फत व्यक्तिहरूको विकास गर्नु हो, र त्यस्ता परिस्थितिहरूको सिर्जनाको लागि एकीकृत, सहयोगि भावनाले सामूहिक रुपमा काम गर्नु हो

Group work is the method by which the group worker enables various types of groups to function in such a way that both group interaction and program activities contribute to the growth of the individual and the achievement of desirable social goals (Association for the Advancement of Group Work-1948)

समूह कार्य भनेको त्यो विधि हो जसद्वारा समूह कार्यकर्ताले विभिन्न प्रकारका समूहहरूलाई सक्षम बनाउन अन्तरक्रिया र कार्यक्रमहरु गर्दछ जसले गर्दा समूहका सदस्यहरुको विकास र उसले तय गरेका लक्षयहरु प्राप्त गर्न योगदान गर्दछ ।

Social Group Work is used for the purpose of reducing or eliminating roadblocks to social interaction and accomplishing desirable social goals (Skidmore – 1988)

सामाजिक समूह कार्य सामाजिक अन्तरक्रिया र वांछनीय सामाजिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न बाधाहरू कम गर्ने वा हटाउने उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ

समूह कार्यमा सदस्यहरू एकअर्कासँग संलग्न हुन्छन्, उनीहरूले सहयोगी सम्बन्धहरू विकास गर्छन् र एक अर्कामा चासो लिन्छन् र समूह गतिविधिहरूमा भाग लिन्छन्। सामूहिक भावनाको प्रक्रियाले पारस्परिक सहायताको भावना जगाउनमा समूहका सदस्यहरूलाई मद्दत गर्दछ।

  • “उनीहरूको चिन्ता र जीवनका समस्याहरूलाई अनुभव गर्न,”
  • ” isolation र कलंक घटाउन”
  • “प्रस्ताव गर्न र एकअर्काबाट मद्दत प्राप्त गर्न” र
  • “एक अर्काको विचार, सुझाव र चुनौतीहरूबाट सिक्न”
Individualism vs Collectivism व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकता
Individualism व्यक्तिवाद Collectivism सामूहिकता
व्यक्ति प्राथमिक हो । उसको अधिकारलाई मान्यता दिनुपर्छ र सम्पूर्ण समूहको अधिकारभन्दा माथि राख्नुपर्छ। यदि समूहको लक्ष्य व्यक्तिको लक्ष्यसँग मिल्दो छैन भने, व्यक्ति आफ्नो बाटो जान स्वतन्त्र हुन्छ। समूह पहिलो हो। यसको अधिकारलाई मान्यता दिनुपर्छ र व्यक्तिको अधिकारलाई माथि राख्नुपर्छ। व्यक्ति समूहको एक भाग मात्र हो।
·         व्यक्तिवादले साम्प्रदायिक सम्बन्ध भन्दा आदानप्रदान सम्बन्धलाई बढावा दिन्छ

·         व्यक्तित्व र स्वतन्त्रतालाई जोड दिन्छ

·         स्व(सेवा गर्ने प्रवृत्ति, इक्विटी मानक (equity norm) मा निर्भरता

·         व्यक्तिगत पहिचानमा जोड

·         समूहप्रति बढी वफादारी र आउटसमूहको लागि कम चिन्ता

·         पदानुक्रमलाई जोड दिन्छ र गैर-अनुरूपतामा बढी नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन्छ

·         समूह-सेवा गर्ने प्रवृत्ति, समानता मानक (equality norm ) मा निर्भरता

·         सामूहिक, सामाजिक पहिचानमा जोड

ASSUMPTIONS UNDERLYING SOCIAL GROUP WORK

 

Your Feedback